دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه حکیم سبزواری

انجام پروژه روشنایی کوی دانشگاه حکیم سبزواری با عملکرد بسیار خوب انجام شد و رضایت 100 درصدی مسئولین زیربط را به همراه داشت.