تابلو برق دیماند

تابلوهای دیماندی

تابلوهای دیماندی

تابلوهای دیماندی   تابلوهای دیماندی چیست؟ منظور از دیماند در تابلوهای دیماندی، مقدار قدرتی است که از اداره برق خریداری شده است و تجهیزات نصب شده این مقدار توان الکتریکی