تابلو برق دیماندی هوایی آروین نیرو

تابلوهای دیماندی

تابلوهای دیماندی

تابلوهای دیماندی   تابلوهای دیماندی چیست؟ منظور از دیماند در تابلوهای دیماندی، مقدار قدرتی است که از اداره برق خریداری شده است و تجهیزات نصب شده این مقدار توان الکتریکی