آشنایی با رله حفاظتی

رله های حفاظتی

رله های حفاظتی

رله چیست؟ حفاظت تجهیزات و دستگاه های سیستم قدرت در مقابل عیوب و اتصالیها ، به وسیله كلید قدرت انجام می گیرد قبل از اینكه كلید قدرت بتواند باز شود