تابلو کنتور مجموعه ای خانگی

تابلو کنتور مجموعه ای خانگی

تابلو کنتور مجموعه ای خانگی

  • تماس بگیرید: 05144299168 - 09107458463

تابلو کنتور مجموعه ای خانگی

تابلو برق خانگی – تابلو کنتور خانگی

تابلو کنتور مجموعه ای شامل چند کنتور می باشد که با توجه به ساختمان مورد نظر تعداد آن مشخص می شود که معمولا شامل تعدادی کنتور تک فاز برای واحد های مسکونی و یک کنتور سه فاز برای آسانسور می باشد.

 

تابلو مجموعه ای 1+4 (چهار عدد کنتور تک فاز و یک عدد سه فاز)

تابلو مجموعه ای 1+5(پنج عدد کنتور تک فاز و یک عدد سه فاز)

تابلو مجموعه ای 1+6(شش عدد کنتور تک فاز و یک عدد سه فاز)

تابلو مجموعه ای 1+7(هفت عدد کنتور تک فاز و یک عدد سه فاز)

تابلو مجموعه ای 1+8(هشت عدد کنتور تک فاز و یک عدد سه فاز)

 

 

 

تماس با ما
شروع گفتگو