تابلو دیماندی هوایی

تابلو دیماندی هوایی

تابلو دیماندی هوایی

  • تماس بگیرید: 05144299168 - 09107458463

دیماند برق

منظور از دیماند مقدار قدرتی است که از اداره برق خریداری شده است و تجهیزات نصب شده حداکثر این مقدار توان الکتریکی را می توانند به مصرف کننده ارایه دهند(منظور سیستم انتقال و ترانسفور ماتور کاهنده ای است که مشترک از آن استفاده می کند).

مصرف کننده می تواند در مقاطعی (به مدت یک سال ) از مقدار دیماند خود به صورت قراردادی کاهش دهد(بدون اینکه تجهیزات تغییری کنند) یعنی به عنوان مثال اگر دیماند خریداری شده از شرکت برق 3 مگاوات باشد می تواند مقدار آنرا بصورت قرار دادی کاهش داد. مثلا به یک مگاوات برای مدت یک سال .

این عمل برای مواقعی است که مصرف کننده مطمن است در طول یک سال از حداکثر قدرت (دیماند )استفاده نخواهد کرد و برای کاهش هزینه ثابت دیماند ، انرا بصورت قرار دادی کاهش می دهد.

تماس با ما
شروع گفتگو